Algemene Voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele voorwaarden van de klant. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn alle diensten bijgevolg afgesloten onder de hierna vermelde bedingen en voorwaarden. Deze voorwaarden maken deel uit van de dienstverleningsovereenkomst en hebben voorrang op de bepalingen ervan.

  2. Elke annulering van het geheel of een gedeelte van het overeengekomen werk dient schriftelijk te geschieden. In voornoemde gevallen evenals bij ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de opdrachtgever zal laatstgenoemde een forfaitaire schadevergoeding van 30% op het overeengekomen totaal bedrag verschuldigd zijn ter dekking van o.m. vaste en variabele kosten en winstderving, onverminderd het recht van de dienstverlener om een hogere schade te bewijzen.

  3. Het bedrag van de facturen is steeds betaalbaar te, netto contant en zonder korting. De aanvaarding van de facturen geldt van rechtswege en volgens artikel 5-231 B.W. als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn. Tenzij anders vermeld, zijn de facturen binnen de 30 dagen na zending betaalbaar. 

  4. Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen. Vanaf de vervaldag brengt het onbetaald gedeelte van onze facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente op zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

  5. Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen, meteen opeisbaar. In geval van niet betaling op de vervaldag en bij gebrek aan tijdig en gegrond protest is de schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden bij toepassing van artikel 5-88 B.W tot betaling van een schadevergoeding conventioneel en vastgesteld op 10 % van het onbetaalde bedrag met een minimum van 40 €, onverminderd de verwijlrente en de eventuele gerechtskosten.

  6. In geval van niet tijdige betaling van de factuur behoudt de dienstverlener zich het recht voor de werken onmiddellijk stop te zetten, tot betaling van alle nog openstaande schulden. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de klant. 

  7. De dienstverlener gaat een inspanningsverbintenis/middelenverbintenis aan. In ieder geval is de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door de dienstverlener steeds beperkt tot het bedrag dat door hem voor de kwestieuze opdracht werd gefactureerd en ontvangen, behoudens ingeval van opzet.

  8. De klant stemt in dat alle diensten geleverd door Diginav aan de klant vermeld mogen worden in het portfolio van Diginav. Dit portfolio kan geheel of gedeeltelijk op de website van Diginav komen of via andere officiële kanalen gedeeld worden.

  9. Alle persoonlijke gegevens die de klant ons verstrekt, worden als vertrouwelijk beschouwd en worden uitsluitend bewaard en verwerkt in het kader van de relatie tussen de klant en ons. Zij worden niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden zonder de voorafgaande goedkeuring van de klant. De gegevens kunnen echter worden doorgegeven aan een partner die tussenkomt in het kader van onze wettelijke verplichtingen of die betrokken is bij de verwerking van de transactie met de klant (bijvoorbeeld: onze boekhouder, een leverancier, een onderaannemer...). Wij verbinden ons ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen om te vermijden dat derden zonder toelating toegang zouden hebben tot de persoonlijke gegevens die u ons hebt medegedeeld. De klant heeft altijd de mogelijkheid om kennis te nemen van deze persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben en te vragen om deze aan te passen of te verwijderen, voor zover dit mogelijk is met het oog op de naleving van onze wettelijke verplichtingen inzake de bewaring van gegevens betreffende handelstransacties. Voor alle inlichtingen over dit onderwerp kunt u uw vragen sturen naar onze maatschappelijke zetel. 

  10. Op de huidige overeenkomst is Belgisch recht van toepassing. Zijn taal is Nerderlands. De Partijen zullen ernaar streven om elk geschil ivm de uitwerking, de interpretatie of de uitvoering van de huidige overeenkomst in der minne te regelen. Bij faling van deze poging zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen uitsluitend bevoegd.